1, Các môn học do Bộ môn giảng dạy và quản lý 

Đào tạo bậc đại học

Đào tạo bậc sau đại học

(1) Chăn nuôi đại cương

(2) Chăn nuôi heo đại cương

(3) Chăn nuôi heo

(4) Chăn nuôi gia cầm đại cương

(5) Chăn nuôi gia cầm

(6) Chăn nuôi thú nhai lại đại cương

(7) Chăn nuôi thú nhai lại

(8) Chăn nuôi thú hoang dã

(9) Khoa học ong

(10) Anh văn chuyên ngành

(11) Phương pháp nghiên cứu khoa học

(12) Thực tập trang trại chăn nuôi

(13) Quản lý trại chăn nuôi

(14) Khoa học thú thí nghiệm

(15) Thiết kế chuồng trại

(16) Bảo quản chế biến súc sản

(1) Tiến bộ trong chăn nuôi heo

(2) Tiến bộ trong chăn nuôi gia cầm

(3) Tiến bộ trong chăn nuôi thú nhai lại

(4) Phương pháp nghiên cứu khoa học

(5) Sinh trưởng và phát triển của vật nuôi

(6) Chăn nuôi thú hoang dã

(7) Thực hành đánh giá chất lượng con giống/thú

2, Phân công giảng dạy

Họ và tên
Giảng viên

Học phần phụ trách

Đại học

Sau đại học

PGS. TS. Chế Minh Tùng

1. Chăn nuôi Gia cầm

2. Anh văn chuyên ngành

3. Phương pháp nghiên cứu khoa học

4. Thực tập trang trại chăn nuôi

5. Khoa học thú thí nghiệm

1. Tiến bộ trong chăn nuôi gia cầm

2. Tiến bộ trong chăn nuôi heo

3. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

4. Sinh trưởng và phát triển của vật nuôi  

5. Thực hành đánh giá chất lượng con giống/thú sản

TS. Nguyễn Thị Kim Loan

1.   Chăn nuôi Heo

2.   Chăn nuôi Heo đại cương

3.   Chăn nuôi đại cương

4.   Thực tập trang trại chăn nuôi

5.   Quản lý trại chăn nuôi

1. Tiến bộ trong chăn nuôi heo

ThS. Bùi Thị Kim Phụng

1. Chăn nuôi Gia cầm

2. Chăn nuôi Gia cầm đại cương

2. Chăn nuôi đại cương

 

ThS. Nguyễn Văn Chánh

1. Chăn nuôi Thú nhai lai

2. Chăn nuôi Thú nhai lai đại cương

3. Thiết kế chuồng trại

 

KS. Nguyễn Thanh Hải

1. Chăn nuôi Thú nhai lai

2. Chăn nuôi Thú nhai lai đại cương

3. Thiết kế chuồng trại

 

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Nhân

1. Quản lý phòng thí nghiệm

2. Quản lý các nghiên cứu

3. Quản lý các đề tài

 

Viên chức thỉnh giảng

TS. Võ Đình Sơn

1. Thú hoang dã

1. Thỉnh giảng môn Chăn nuôi động vật hoang dã

TS. Nguyễn Quang Tấn

1. Khoa học Ong