Bộ môn CNCK luôn chú trọng xây dựng và củng cố nguồn nhân lực có chất lượng cao để phục vụ tốt trong giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu. Đồng thời, Bộ môn luôn quan tâm bồi dưỡng và tạo điều kiện phát triển lực lượng giảng viên trẻ. Mặc dù nhân lực của Bộ môn đã được trẻ hóa, số lượng giảng viên của Bộ môn vẫn đang thiếu nghiêm trọng và cần phải cấp bách bổ sung trong những năm tới. Dưới đây là danh sách các thầy cô đã và đang làm việc trong Bộ môn.


Viên chức đang làm việc tại bộ môn


STT Họ Và Tên Chức Vụ Email SĐT
 1 PGS. TS. Chế Minh Tùng Trưởng Bộ Môn tung.cheminh@hcmuaf.edu.vn

0918265092

2 TS. Nguyễn Thị Kim Loan Giảng viên loan.nguyenkim@hcmuaf.edu.vn

0913653274

3 ThS. Bùi Thị Kim Phụng Giảng viên phung.buithikim@hcmuaf.edu.vn 0909212389
4 ThS. Nguyễn Văn Chánh Giảng viên chanh.nguyenvan@hcmuaf.edu.vn 0962041487
5 ThS. Nguyễn Thị Mỹ Nhân Kỹ thuật viên nhan.nguyenthimy@hcmuaf.edu.vn 01694444790
6 ThS. Nguyễn Thanh Hải Giảng viên hai.nguyenthanh@hcmuaf.edu.vn 0973329653

Giảng viên thỉnh giảng

STT Họ Và Tên Chức Vụ SĐT
 1 TS. Võ Đình Sơn Giảng viên thỉnh giảng  
2 TS. Nguyễn Quang Tấn Giảng viên thỉnh giảng  

Giảng viên đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác

STT Họ Và Tên Ghi chú
 1 GVC. ThS. Võ Văn Ninh Nghỉ hưu
2 PGS. TS. Lê Đăng Đảnh Nghỉ hưu
3 GVC. ThS. Nguyễn Kim Cương Nghỉ hưu
4 PGS. TS. Lâm Minh Thuận Nghỉ hưu
5 GVC. ThS. Châu Châu Hoàng Nghỉ hưu
6 Hà Thị Phượng Nghỉ hưu
7 Nguyễn Lê Quỳnh Như Chuyển công tác